Kurumsal Değerlerimiz

Kurumsal Değerlerimiz

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

  • Üye ve çözüm odaklılık
  • Şeffaf ve atiklik
  • Katılımcılık ve hesap verebilirlik

 

IĞDIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ETİK KURALLARIMIZ

 Çalışanların, üyelerin, tedarikçilerin ve kurum dışındaki kişilerin oda etik kurallarına uygun hareket etmelerine yön göstermek amacıyla hazırlanmıştır,

1)-IĞDIR TİCARET ODASI ÇALIŞAN ETİK KURALLARI
Iğdır ticaret ve sanayi odası çalışanları üyeleriyle, birbirleriyle ve üçüncü kişiler ile ilişkilerinde tutum ve davranışlarında yol gösterici olması kapsamında aşağıda yer alan etik kurallar doğrultusunda hareket ederler.

a)-Güvenirlilik, Saygınlık ve Nezaket: İlişkiler, karşılıklı saygı çerçevesinde güven ve itibar sağlayacak şekilde nezaket kuralları doğrultusunda yürütülür. Kurum yönetimine güven oluşturacak şekilde davranılması ve davranışlarıyla görevinin gerektiği güven ve itibara layık olduğunu davranışlarıyla göstermesi. Üyelerin kurumun yapmış olduğu hizmet ve çalışmalarda güven duygusunu zedeleyecek, saygınlık ve adalet ilkesine zarar verecek davranışlarda bulunmaktan kaçınılması.

b)-Tarafsızlık: Tarafsız değerlendirmede bulunarak çıkar çatışmalarına girmeden görevlerini yerine getirme ilişkilerde bulundukları kurum/kuruluşlarda mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar konusunda dikkatli davranma. Kurum görevlilerinin, tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda, herhangi bir sebepten ötürü ayırım yapmadan temel hak ve özgürlüklere aykırı muamelede bulunulmaması.

c)-Bilgi verme ve Şeffaflık: Her aşamada şeffaflığa özen gösterilir ve her türlü bilgiye ulaşma olanağı sağlanır ve bu kapsamda bilgi paylaşımı sağlanır. Üyelerin bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olunması istenilen bilgi veya belgelerin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca usulüne uygun olarak verilmesi.

d)-Paylaşımcılık: Oda çalışmalarından ve işbirlikleri kapsamında sağlanan bilgi ve deneyimlerin paydaşlarımızın hizmetine sunulması.

e)-Yenilikçilik: Ulusal ve Uluslararası platformlarda, Odamızı, Üyelerimizi ve Paydaşlarımızı ilgilendiren gelişmelerin takibinim yapılarak, hayata geçirilmesi çalışmalarına öncülük edilmesi.

f)-Toplumsal Sorumluluk: Toplumsal yaşamın her alanında hizmet vermek ve verilmiş olan hizmeti toplumla paylaşmak ve sosyal sorumluluk bilinciyle, sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlamaya özen göstermek.

g)-Misyon ve Değerlere bağlılık: Oda tarafından yürütülmüş olan her türlü hizmet ve çalışmalarda Oda misyon ve değerlerine hizmet edecek şekilde davranmak.

h)-Üye hizmeti odaklı ve Üye memnuniyeti yaklaşımı: Üyelerin menfaati bilincinde kurulmuş olma ve üye memnuniyeti odaklı üye ye hizmet etme bilinci ile bu kapsamda her türlü çalışmaları yapmak.

i)-Yasalara uygunluk, eşit ve adil hizmet: Her türlü hizmet ve çalışmalar yasalara uygun bir şekilde, eşitlik ilkesi gözetilerek adil bir şekilde yapılır.

j)-Çözüm odaklı yaklaşım: Her türlü hizmet, çalışma, tavır ve davranışlarda yapıcı yaklaşımlar sergilenerek, çözüm odaklı çalışmalar yapılır.

k)-Fırsat Eşitliği: Her türlü görevlendirme, istihdam ve kişisel gelişimde, yürütülen çalışma ve faaliyetlerde ilgili tüm taraflara fırsat eşitliği sağlamak.

2)-SORUMLULUKLARIM
Ülkemizin en büyük Mesleki Kuruluşlarından biri olan Iğdır ticaret ve sanayi odası, yasal sorumluluklara karşı tam uyumun sağlanması ve yanı sıra tüm paydaş ve hissedarlarına karşı sorumluluklarını yerine getirir. Bunları yerine getirirken aşağıdaki sorumlulukları yerine getirme bilinciyle hareket eder.
– Yasal Sorumluluklarım: Oda çalışanları tüm iş süreçlerini ve ilişkilerini yürütürken ülkemiz yasalarını ve gerekli durumlarda uluslararası hukuk kurallarına uyar, kurum/kuruluş, paydaşlarımıza menfaat beklentisi olmadan yaklaşır, siyasi kuruluş ve tüm partilere karşı tarafsız ve eşit mesafede durur, kurum/kuruluş, paydaşlarına bilgileri doğru, anlaşılabilir ve tam zamanında bildirir.

-Üyelerimize Karşı Sorumluluklarım: “Üyelerimizin memnuniyeti her şeyden önce gelir” prensibimiz gereğince; hizmet ve çalışmalarımızda üye memnuniyetine odaklı, ihtiyaç ve taleplerine duyarlı bir anlayışla çalışır. Üyelerimize sunmuş olduğumuz çalışma ve hizmetlerimizi, zamanında, anlaşılır, söz verdiğimiz koşullarda, üyelerimize adilane saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde sunar.

-Çalışma Arkadaşlarıma Karşı Sorumluluklarım:
Iğdır ticaret ve sanayi odası;
“En değerli varlığımız çalışanlarımız” düşüncesiyle hareketle Odamız tüm çalışanlarına eşit bir şekilde davranarak, çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun bir çalışma ortamı sağlar. Çalışanlarına bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırmak ve iş niteliğini arttırmak, iş ortamında daha başarılı olmasını sağlamak, her türlü gelişmelere ayak uydurmayı sağlayacak eğitimler planlar ve bu eğitimleri uygular.
Çalışanlar;
Çalışma arkadaşlarına karşı sorumluluklarını, birbirleriyle karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde, iletişim ve işbirliği içinde yerine getirirler.

Çalışanlar işlerini, görev ve sorumluluklarını yürütme esnasında karşılaştıkları bir sorunu çözmek için edinmiş oldukları bilgi, beceri ve deneyimleri ile birbirlerine yardımcı olurlar.
– İşbirlikçilerimize Ve Tedarikçilere Karşı Sorumluluklarım: Iğdır Ticaret Ve Sanayi Odası işbirliklerinde, her iki taraf için de en maksimum düzeyde değer yaratılmasına, karşılıklı ihtiyaçların belirlenmesine ve belirlenmiş olan bu ihtiyaçların karşılanmasına önem verir.
Bu kapsamda işbirliği yaptığımız tüm paydaş ve tedarikçilerimize karşı dürüst, adil, saygı çerçevesinde davranarak yükümlülüklerini zamanında yerine getirerek, işbirlikçi ve tedarikçilerimizin gizli bilgi, belgelerine gerekli özeni gösterir ve korur.

– Üst Kurullara Karşı Sorumluluklarım: Iğdır Ticaret Ve Sanayi Odası Çalışanları; hissedarımız olarak tanımladığımız, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Oda Meclisi Ve Oda Yönetim Kurulu’na değer katma hedefi doğrultusunda sürdürülebilir bir başarıyı amaçlamakta ve şeffaflık çerçevesinde hareket etmektedir.
-Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklarım: Odamız güvenirlilik, şeffaflık, tarafsızlık, paylaşımcılık, ilke ve değerleri ile tüm sosyal paydaşlarına karşı sosyal sorumluluk içinde hareket etmeyi temel bir hedef olarak benimsemekte ve tüm çalışmalarını bu bilinç doğrultusunda yürütmekte. Oda yönetiminin izin verdiği ölçüde sivil toplum örgütlerinde ve kamu yararına olan hizmetlerde ve etkinliklerde yer alır.

– Iğdır Ticaret Ve Sanayi Odası ismine karşı sorumluluklarım: Odanın oluşturmuş olduğu saygınlığının ve itibarının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bu kapsamda tüm çalışanlar kişisel davranışlarının kanunlar ve genel kabul görmüş toplum kuralları çerçevesinde olmasına dikkat etmeli. Çalışanlar iş yükümlülüklerini yerine getirirken özen gösterirken, toplum ahlakını zedeleyici, toplum ve çevreye zarar verenlerle çalışmamalı. Çalışanlar Oda’nın oluşturmuş olduğu profesyonel yeterliliği, güveni, korumak ve daha üst seviyeye çıkartmak için üzerlerine düşen düşen görev ve yükümlülüklerini özenle yerine getirirler. Sosyal medya ve kamu önünde odayı en iyi şekilde temsil edecek, odanın önemine, gücüne ve mütevaziliğine uygun şekilde davranır.

3)-ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİ VE ÇÖZÜM YOLLARI
Tüm Iğdır Ticaret Ve Sanayi Odası Çalışanları belirtilen etik kurallara uymakla yükümlü olup etik kurallara aykırı hareket ettiği düşünülen kişileri ve uyumsuzluk durumlarını öncelikle bağlı bulundukları birimlerdeki üst yöneticileriyle görüşerek uzlaşma ve çözüm aramaları esastır. Uzlaşma ve çözüm bulunmayan durumlarda veya tercih edildiğinde direk olarak Oda Genel Sekreterliği’ne etik kural ihlal bildirimi yapabilirler. Etik kuralları ihlal edenler, ihlalleri onaylayanlar, bilgisi olduğu halde gerekli bildirimleri yapmayanlar Yönetim Kurulunun yaptırımlarına tabi olacaklardır.

Kullanıcı giriş bilgileriniz

Fill the forms bellow to register

Şifrenizi sıfırlayın!

Lütfen şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.